przycisk_prawa_strona/bip2.pngprzycisk_prawa_strona/fb_icon_325x325.png
Ta strona internetowa wykorzystuje funkcjonalne pliki cookie i anonimowe technologie śledzenia, aby pomóc w nawigacji i ulepszaniu naszych usług marketingowych. Zaakceptuj lub odrzucić zapisanie funkcjonalnych plików cookie, wybierając jedną z opcji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Dostępność Cyfrowa

Deklaracja dostępności

Ośrodek Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Środzie Wlkp. jest zobowiązany zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.oksroda.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-14.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot prywatny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Nadobnik, e-mail: informatyka@oksroda.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61 285-23-05. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać w sekretariacie Ośrodka Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Środzie Wlkp. ul. 20 Października 30 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@oksroda.pl.  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

1. Budynek przy ul. 20 Października 30 – siedziba:

Do budynku prowadzą 4 wejścia: 1 wejście od ul.  20 Października 30 oraz 1 wejście od ul. Sportowej (oraz 2 wejścia od podwórza – parkingu) Wejście od ul. 20 Października jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Jedna toaleta na dole jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Ośrodek dysponuje własnym parkingiem. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Breill’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego, przy załatwianiu spraw w Ośrodku Kultury. W związku z tym osoby, które zamierzają skorzystać z powyższych usług, prosimy o zgłoszenie tego faktu na co najmniej 7 dni roboczych przed planowaną wizytą w placówce, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

- e-mail na adres sekretariat@oksroda.pl

- osobiście w sekretariacie OK w Środzie Wlkp.,

- drogą pocztową na adres: OK w rodzie Wlkp., ul. 20 Października 30, 63-000 Środa Wlkp.

2. Budynek: Kino Baszta, ul. Dąbrowskiego 19:

Do budynku prowadzi 1 wejście główne. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, mogą skorzystać z podjazdu dla wózków. Po zakupie biletu, pracownik kina zapewni osobie na wózku bezpieczne wejście na sale projekcyjną. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia kina. W budynku nie ma windy. Jedna toaleta na dole jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Na ulicy przed bramą do kina znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Breill’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego, zakupu biletów mogą również dokonać poprzez stronę internetowa Ośrodka i zakładkę Kina Baszta http://www.oksroda.pl/kino-repertuar.html. W związku z tym osoby, które zamierzają skorzystać z usług ww. tłumacza, prosimy o zgłoszenie tego faktu na co najmniej 7 dni roboczych przed planowaną wizytą w placówce, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

- e-mail na adres sekretariat@oksroda.pl

- osobiście w sekretariacie OK w Środzie Wlkp.,

- drogą pocztową na adres: OK w Środzie Wlkp., ul. 20 Października 30, 63-000 Środa Wlkp.

3. Budynek: Sala Taneczna i Modelarnia w Budynku Dworca PKP, ul. Dworcowa 3:

Do budynku prowadzi 1 wejście główne o odpowiedniej szerokości dla wózków inwalidzkich. W budynku jest winda. Jedna toaleta na dole jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu przy Dworcu znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie’ Breilla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego.  W związku z tym osoby, które zamierzają skorzystać z usług ww. tłumacza, prosimy o zgłoszenie tego faktu na co najmniej 7 dni roboczych przed planowaną wizytą w placówce, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

- e-mail na adres sekretariat@oksroda.pl

- osobiście w sekretariacie OK w Środzie Wlkp.,

- drogą pocztową na adres: OK w Środzie Wlkp., ul. 20 Października 30, 63-000 Środa Wlkp.

Nasi partnerzy

nasi_partnerzy/partnerzy_1.jpg

nasi_partnerzy/partnerzy_2.jpg