cyber.jpglogo_wosp.png00121.jpgprzycisk_prawa_strona/bip2.pngprzycisk_prawa_strona/fb_icon_325x325.png
Ta strona internetowa wykorzystuje funkcjonalne pliki cookie i anonimowe technologie śledzenia, aby pomóc w nawigacji i ulepszaniu naszych usług marketingowych. Zaakceptuj lub odrzucić zapisanie funkcjonalnych plików cookie, wybierając jedną z opcji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Hale namiotowe - PRZETARG

Środa Wielkopolska: Zakup i dostawa hal namiotowych wraz z montażem w ramach projektu: Promocja dziedzictwa kulturowego regionu średzkiego poprzez poprawę dostępności do wydarzeń kulturalnych i popularyzację uczestnictwa w kulturze

Numer ogłoszenia: 50803 - 2016; data zamieszczenia: 06.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 78124 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Kultury, ul. 20 Października 30, 63-000 Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie, tel. 0-61 285 23 05, faks 0-61 285 23 05.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa hal namiotowych wraz z montażem w ramach projektu: Promocja dziedzictwa kulturowego regionu średzkiego poprzez poprawę dostępności do wydarzeń kulturalnych i popularyzację uczestnictwa w kulturze.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa hal namiotowych wraz z montażem w ramach projektu: Promocja dziedzictwa kulturowego regionu średzkiego poprzez poprawę dostępności do wydarzeń kulturalnych i popularyzację uczestnictwa w kulturze.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.52.25.30-1, 44.20.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Promocja dziedzictwa kulturowego regionu średzkiego poprzez poprawę dostępności do wydarzeń kulturalnych i popularyzację uczestnictwa w kulturze współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Benedykt i Rafał Bródka POL-PLAN Zakład Produkcji Plandek S.J, ul. Wrocławska 42/44, 62-020 Zamysłowo, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 203252,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 151290,00
  • Oferta z najniższą ceną: 151290,00 / Oferta z najwyższą ceną: 353010,00
  • Waluta: PLN .

 


 

Środa Wielkopolska: Zakup i dostawa hal namiotowych wraz z montażem w ramach projektu: Promocja dziedzictwa kulturowego regionu średzkiego poprzez poprawę dostępności do wydarzeń kulturalnych i popularyzację uczestnictwa w kulturze.
Numer ogłoszenia: 78124 - 2016; data zamieszczenia: 05.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Kultury , ul. 20 Października 30, 63-000 Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie, tel. 0-61 285 23 05, faks 0-61 285 23 05.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.oksroda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa hal namiotowych wraz z montażem w ramach projektu: Promocja dziedzictwa kulturowego regionu średzkiego poprzez poprawę dostępności do wydarzeń kulturalnych i popularyzację uczestnictwa w kulturze..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa hal namiotowych wraz z montażem..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·          

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.52.25.30-1, 44.20.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.05.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia z art. 22 ust. 1 wg załączonego wzoru stanowiącego - Załącznik 3 do SIWZ.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·         1 - Cena - 95

·         2 - Gwarancja - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.oksroda.pl/zamowienia-publiczne-zamowienia-publiczne.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Kultury w Środzie Wielkopolskiej ul. 20 Października 30 63-000 Środa Wielkopolska email: projekt.kultura@oksroda.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.04.2016 godzina 08:45, miejsce: Ośrodek Kultury w Środzie Wielkopolskiej ul. 20 Października 30 63-000 Środa Wielkopolska.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Promocja dziedzictwa kulturowego regionu średzkiego poprzez poprawę dostępności do wydarzeń kulturalnych i popularyzację uczestnictwa w kulturze współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIKI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR1 FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR2 WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR3 OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK NR4 OŚWIADCZENIE O WYKLUCZENIU

ZAŁĄCZNIK NR5 GRUPA KAPITAŁOWA

ZAŁĄCZNIK NR6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 

PYTANIA DOT. ZAMÓWIENIA


1. Proszę o sprecyzowanie jak należ interpretować zapis "PODŁOGA LAMINOWANA" 

Zapis należy interpretować jako wykonanie podłogi o grubości minimum 22 milimetry pokrytej laminatem.

Produkty laminowane pokryte są jednostronnie lub dwustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi, co nadaje im ostateczne wykończenie. Proces laminowania polega na zaprasowaniu filmu dekoracyjnego na płytę, przy jednoczesnym nadaniu struktury. 

 

INFORMACJA O OTWRACIU OFERT

Środa Wlkp., dnia 13 kwietnia 2016 r.

Nr postępowania: 1/PZP/2016

Informacja o otwarciu ofert

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: „Zakup i dostawa hal namiotowych wraz z montażem w ramach projektu: Promocja dziedzictwa kulturowego regionu średzkiego poprzez poprawę dostępności do wydarzeń kulturalnych i popularyzację uczestnictwa w kulturze.”

odbyło się w dniu 13/04/2016 o godz. 9:00.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 250.000,00 brutto

Oferty złożyli:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Okres gwarancji

1

SETTER Hale Namiotowe sp. z o.o.

Ul. Jedności Narodowej 7

58-210 Łagiewniki

260.760,00 zł

36 miesięcy

2

Z.P. Truck-Camper Urbaniak Robert

Ul. Słowackiego 10

98-300 Wieluń

353.010,00 zł

36 miesięcy

3

Biuro Inżynieryjne DOT

Tomasz Dubiecki

Ul. Lubomira 29 A  62-090 Mrowino

290.000, 00 zł

60 miesięcy

4

Benedykt i Rafał Bródka POL-PLAN Zakład Produkcji Plandek S.J

Ul. Wrocławska 42/44 62-060 Zmysłowo

151.290,00 zł

36 miesięcy


 

Środa Wielkopolska, dnia 21 kwietnia 2016 r.

Postępowanie nr 1/PZP/2016

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. „Zakup i dostawa hal namiotowych wraz z montażem w ramach projektu: Promocja dziedzictwa kulturowego regionu średzkiego poprzez poprawę dostępności do wydarzeń kulturalnych i popularyzację uczestnictwa w kulturze.”

Nr postępowania: 1/PZP/2016 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Ośrodek Kultury w Środzie Wielkopolskiej

ul. 20-go Października 30,

63-000 Środa Wielkopolska

http:// www.oksroda.pl

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym pismem zawiadamia, że

 

I.       Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 4 złożona przez:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Benedykt i Rafał Bródka POL-PLAN Zakład Produkcji Plandek sp. j.

Siedziba i adres wykonawcy:

Zamysłowo, ul. Wrocławska 42/44, 62-060 Zamysłowo

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, który złożył ofertę nr 4, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: cena za realizację zamówienia oraz Kryterium Gwarancja.

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: 123.000,00 zł netto (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące złotych netto 00/100)/ 151.290,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych brutto 00/100). Zamawiający udzielił Gwarancji w wymiarze 36 miesięcy.

W kryterium CENA Wykonawca otrzymał: 95,00 pkt.

W kryterium Gwarancja Wykonawca otrzymał 3,00 pkt.

Łączna punktacja: 98,00 pkt.

II.      Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1

Nazwa (firma) wykonawcy:

SETTER Hale Namiotowe Sp. z o.o.

Siedziba i adres wykonawcy:

Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 7, 58-210 Łagiewniki

Oferta nr 2

Imię i nazwisko (firma) wykonawcy:

Robert Urbaniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Z. P. TRUCK-CAMPER Urbaniak Robert

Adres prowadzenia działalności wykonawcy:

Wieluń, ul. Słowackiego 10, 98-300 Wieluń

Oferta nr 3

Imię i nazwisko (firma) wykonawcy:

Tomasz Dubiecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Biuro Inżynieryjne „DOT” Tomasz Dubiecki

Adres prowadzenia działalności wykonawcy:

Mrowino, ul. Lubomira 29 lok. A, 62-090 Rokietnica

Oferta nr 4

Nazwa (firma) wykonawcy:

Benedykt i Rafał Bródka POL-PLAN Zakład Produkcji Plandek sp. j.

Siedziba i adres wykonawcy:

Zamysłowo, ul. Wrocławska 42/44, 62-060 Zamysłowo

 

III.    Zamawiający przedstawia nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, z wyszczególnieniem przyznanej ofertom punktacji według kryteriów oceny oraz punktację łączną.

Oferta nr 1

Nazwa (firma) wykonawcy:

SETTER Hale Namiotowe Sp. z o.o.

Siedziba i adres wykonawcy:

Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 7, 58-210 Łagiewniki

W kryterium CENA Wykonawca otrzymał: 55,12 pkt.

W kryterium Gwarancja Wykonawca otrzymał 3,00 pkt.

Łączna punktacja: 58,12 pkt.

Oferta nr 2

Imię i nazwisko (firma) wykonawcy:

Robert Urbaniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Z. P. TRUCK-CAMPER Urbaniak Robert

Adres prowadzenia działalności wykonawcy:

Wieluń, ul. Słowackiego 10, 98-300 Wieluń

W kryterium CENA Wykonawca otrzymał: 40,71 pkt.

W kryterium Gwarancja Wykonawca otrzymał 3,00 pkt.

Łączna punktacja: 43,71 pkt.

Oferta nr 3

Imię i nazwisko (firma) wykonawcy:

Tomasz Dubiecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Biuro Inżynieryjne „DOT” Tomasz Dubiecki

Adres prowadzenia działalności wykonawcy:

Mrowino, ul. Lubomira 29 lok. A, 62-090 Rokietnica

W kryterium CENA Wykonawca otrzymał: 49,56 pkt.

W kryterium Gwarancja Wykonawca otrzymał 5,00 pkt.

Łączna punktacja: 54,56 pkt.

Oferta nr 4

Nazwa (firma) wykonawcy:

Benedykt i Rafał Bródka POL-PLAN Zakład Produkcji Plandek sp. j.

Siedziba i adres wykonawcy:

Zamysłowo, ul. Wrocławska 42/44, 62-060 Zamysłowo

W kryterium CENA Wykonawca otrzymał: 95,00 pkt.

W kryterium Gwarancja Wykonawca otrzymał 3,00 pkt.

Łączna punktacja: 98,00 pkt.

 

 

 

Nasi partnerzy

nasi_partnerzy/partnerzy_1.jpg

nasi_partnerzy/partnerzy_2.jpg